การเชื่อมโยง Link

การเชื่อมโยงบนเว็บเพจมีด้วยกันหลายรูปแบบ อาจแบ่งตามการใช้งาน หรือตามลักษณะของการเชื่อมโยงภายในเว็บเพจ และการเชื่อมโยงภายนอกเว็บเพจ แต่ถ้าแบ่งตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบการใช้งานจะแบ่งการเชื่อมโยงเว็บเพจออกเป็นดังนี้– การเชื่อมโยงภายในเว็บเพจเดียวกัน
– การเชื่อมโยงภายในไซต์เดียวกัน
– การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
     1. การเชื่อมโยงดัวย e-Mail
     2. การเชื่อมโยงไปยังไฟล์ Download
     3. การเชื่อมโยงด้วย Map Link

การทำลิงค์เชื่อมไฟล์

การทำลิงค์เชื่อมไฟล์ สามารถทำได้หลายฟอร์แมต ทั้งไฟล์สกุล HTML และอื่นๆ โดยไฟล์อื่นๆ จะทำงานในลักษณะ Download ไฟล์
1. ทำแถบสีคลุมข้อความที่ใช้เป็นจุดลิงค์
2. สังเกตที่แถบ Properties จะเห็นรายการ Link
.. พิมพ์ชื่อไฟล์ที่ต้องการให้ลิงค์  ชื่อไฟล์อาจจะเป็นไฟล์ .html หรือ ไฟล์ใดๆ ก็ได้ โดยจะต้องระบุ “นามสกุล” ของไฟล์ด้วยเสมอ (หมาย
เหตุ ระวังเรื่องพิมพ์ชื่อไฟล์ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก ถือว่าเป็นคนละตัวกัน) สามารถใช้ปุ่มสัญลักษณ์รูปแฟ้มสีเหลือง เลือกไฟล์ได้ เมื่อกำหนดชื่อไฟล์ที่ต้องการลิงค์จากรายการ Link เรียบร้อยแล้ว ให้นำเมาส์มาคลิกในพื้นที่ทำงาน เพื่อยืนยันการกำหนดลิงค์การยกเลิกลิงค์
1. ให้คลิกเมาส์ ณ จุดลิงค์เดิม
2. ลบรายชื่อไฟล์ออกจากรายการ Linkการทำลิงค์
1. ทำแถบสีคลุมข้อความที่ต้องการ
2. สังเกตที่แถบ Properties จะเห็นรายการ Link
3. พิมพ์คำบังคับในการทำจุดลิงค์เพื่อส่งเมล์คือ mailto: แล้วตามด้วย E-Mail Address ของผู้จัดทำเอกสารเว็บ (หมายเหตุ ระวังเรื่องพิมพ์ชื่อไฟล์ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก ถือว่าเป็นคนละตัวกัน และให้พิมพ์ติดกันทั้งหมด) ตัวอย่าง ต้องการทำลิงค์เพื่อให้ส่งเมล์ไปยัง vorravan@gmail.com  ระบุค่าดังนี้
 
 
 
ที่มาของข้อมูล : http://www.com-learning2u.com/menu_flash_6_5.php
โฆษณา