การพิมพ์ข้อความ

การพิมพ์ข้อความในเว็บเพจจะคล้ายกับการพิมพ์เอกสารใน Word โดยเราสามารถจัดรูปแบบข้อความให้สวยงามได้ด้วย โดยอาจใช้ตัวอักษรกราฟิกที่สีตัวอักษรตัดกับสีพื้นฉากหลัง เพื่อให้สามารถอ่านได้ง่าย และเราสามารถจัดรูปแบบและขนาดตัวอักษรได้โดยให้เลือกข้อความที่ต้องการปรับแต่ง และแก้ไขค่าต่าง ๆ ได้ที่หน้าต่าง Properties โดยมีรายละเอียดดังนี้
Format เป็นรูปแบบตัวอักษรสำเร็จที่เรานำมากำหนดให้กับข้อความได้
Font รูปแบบตัวอักษร โดยใน Dreamweaver จะแสดงรูปแบบตัวอักษรที่มีในเครื่อง PC 
Size ขนาดของตัวอักษร ขนาดมาตรฐานที่กำหนดไว้คือ 3
Color กำหนดสีให้ตัวอักษร
 

 

 
ที่มาของข้อมูล : http://aster.spu.ac.th
โฆษณา