ผลการเรียนรู้

1. รู้ เข้าใจ  ขั้นตอนวิธีการสร้างโฮมเพจ

2. เลือกใช้  ติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้สร้างโฮมเพจได้

3. สร้างเว็บเพจได้อย่างสวยงาม

4. ลงทะเบียนขอพื้นที่เว็บไซต์ได้

5. มีเว็บไซต์เป็นของตนเองและประชาสัมพันธ์ให้คนอื่นทราบ

6. อัพโหลดข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์สู่เครื่องเชิร์ฟเวอร์ได้

โฆษณา