VDO สอน Dreamweaver CS3

แหล่งที่มาขอภาพ : haarai.com

1. รู้จักกับหน้าตาและส่วนประกอบของโปรแกรม 

2. การสร้างเว็บไซท์ 

3. การสร้างเว็บเพจ 

4. กำหนดคุณสมบัติพื้นฐานของเว็บเพจ 

5. ใส่และจัดรูปแบบข้อความบนเว็บเพจ 

6. ใส่รูปภาพลงบนเว็บเพจ 

7. จัดหน้าเว็บเพจด้วยตาราง 

8. รู้จักกับไฮเปอร์ลิงค์ 

9. การสร้างไฮเปอร์ลิงค์ 

10. การอัพโหลดเว็บไซท์ 

11. การบริหารจัดการเว็บไซท์ 

แหล่งท่ี่มาของข้อมูล : provision.co.th