คำอธิบายรายวิชา

รหัส  ง 30204 การเขียนเว็บไซต์     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้นมั
ธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2  เวลาเรียน  80  ชั่วโมง   จำนวน 2  หน่วยกิต

ศึกษาค้นคว้า ขั้นตอนวิธีการสร้างโฮมเพจ  โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป   จัดการ ปรับแต่ง  ออกแบบ เพิ่มลูกเล่นต่างๆสำหรับหน้าโฮมเพจ  สมัครอีเมล์  ขอพื้นที่สำหรับจัดทำเว็บไซต์  อัพโหลดข้อมูลจากคอมพิวเตอร์สู่เครื่องเซิร์ฟเวอร์  เชื่อมโยงเว็บไซต์ของตนเองและผู้อื่น  มีคุณธรรม  จริยธรรมในการจัดทำเว็บไซต์และการใช้อินเตอร์เน็ต

โฆษณา