หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

การอัพโหลดเว็บไซต์

 การสร้างเว็บไซต์เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วจะต้อง อัพโหลด (Upload) ข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่อินเตอร์เน็ตโดยนำไปฝากหรือเก็บไว้บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ เพื่อเผยแพร่ไปสู่สาธารณะชน  ขณะที่ข้อมูลถูกเผยแพร่อยู่นั้น  ผู้ดูแลหรือเจ้าของเว็บไซต์สามารถปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรืออัพเดตข้อมูลใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา  การจัดการเว็บไซต์มีขั้นตอนสำคัญ 3 ขั้นตอน คือ

 • จดทะเบียนโดเมนเนม (Domain Name)
 • จัดหาพื้นที่ฝากเว็บไซต์บนเว็บเซิร์ฟเวอร์
 • อัพโหลดไฟล์เข้าสู่เว็บเซิร์ฟเวอร์

การจดทะเบียนโดเมนเนม (Domain Name) 
                โดเมนเนม (Domain Name)  หรือที่เข้าใจกันคือ ชื่อเรียกเว็บไซต์นั่นเอง  การจดทะเบียนโดเมนเนมจึงเป็นการลงทะเบียนชื่อให้กับเว็บไซต์ของเราในโลกของ อินเตอร์เน็ตโดยโดเมนเนมที่ขอจดทะเบียนจะต้องไม่ซ้ำกับคนอื่น  และควรตั้งชื่อให้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาภายในเว็บไซต์ หรือเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ  ตลอดจนใช้คำง่าย ๆ ให้จำได้ เช่น  Sanook.com, Bangkok.com, Cnn.com เป็นต้น

 • อัตราค่าบริการจดทะเบียนโดเมนเนม

ปัจจุบันมีโดเมนเนมทั่วโลกมากกว่า 400 ล้านชื่อ  ผู้ขอจดทะเบียนใหม่จะต้องตรวจสอบว่าโดเมนเนมที่ตั้งไว้นั้นซ้ำกับคนอื่นหรือ ไม่  โดยติดต่อผ่านผู้ให้บริการจดทะเบียนโดยเข้าไปค้นหาได้จาก google.com  โดยพิมพ์คำว่า จดทะเบียนโดเมนเนม  ก็จะพบรายชื่อผู้ให้บริการจำนวนมาก


อัตราค่าจดทะเบียนโดเมนเนมนั้นขึ้นอยู่กับนามสกุลโดเมนเนมหลัก  ตัวอย่าง เช่น

 • การตรวจสอบรายชื่อโดเมนเนม

หลังจากเลือกชื่อโดเมนเนมได้แล้ว (ควรเตรียมไว้หลาย ๆ ชื่อ)  จะต้องตรวจสอบกับผู้รับจดทะเบียนว่า  โดเมนเนมนั้นมีใช้แล้วหรือไม่  ถ้ามีผู้จดแล้วจะต้องเปลี่ยนชื่อใหม่

แต่ถ้าโดเมนเนมนั้นยังว่างอยู่ จะมีข้อความบอกให้ลงทะเบียนได้  สามารถกรอกรายละเอียดและส่งกลับไปลงทะเบียนได้ทันที

2. การจัดหาพื้นที่สำหรับเก็บเว็บไซต์บนเซิร์ฟเวอร์
                หลังจากได้จดโดเมนเนมแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะต้องจัดหาพื้นที่อินเตอร์เน็ต หรือเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting)  ผู้ให้บริการเช่าพื้นที่อินเตอร์เน็ตจะจัดเตรียมเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่มี ประสิทธิภาพสูงไว้แบ่งให้บุคคลอื่นเช่า  โดยจะคิดค่าบริการเป็นรายปี หรือแบบอื่น ๆ
                ผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งของไทยก็มีจำนวนมาก เช่น Thaisite.net, Siaminterhost.com, Pora.com, NetDesignhost.com, ThaiEasyHost.com ฯลฯ
                ผู้ให้บริการพื้นที่โฮสติ้งจะคิดค่าบริการเป็นรายปี ขึ้นอยู่กับคุณภาพเครื่องเซิร์ฟเวอร์ และคุณสมบัติด้านซอฟต์ว์ที่ให้บริการ

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ ถ้าพื้นที่มาก เช่น 200 Mb. 500 Mb. 1 Gb. และ 2 Gb. ค่าบริการก็จะต้องสูงตามไปด้วย  อย่างไรก็ตามสำหรับผู้เริ่มต้นมีเว็บไซต์ของต้นเอง สามารถขอพื้นที่โฮสต์ฟรี  ซึ่งมีอยู่มากมาย เช่น

www.thai.net                                       www.tripod.lycos.com
www.web.thaicool.com                   www.codfreehost.com
www.thaitopsite.com                        www.freeserver.com
www.thaicity.com                             www.geocities.com
www.redthird.com                            www.topcities.com

วิธีพิจารณาเว็บเซิร์ฟเวอร์หลัก ๆ ดังนี้

พื้นที่เก็บข้อมูล

คุณสมบัติด้านโปรแกรมและโปรแกรมเสริม

คุณสมบัติด้านอีเมล

คุณสมบัติด้านความปลอดภัย

เมื่อคัดเลือกผู้ให้บริการพื้นที่โฮสต์ได้แล้ว  การสมัครสมาชิกให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของโฮสต์  นั้น ๆ จนกระทั่งเราได้ชื่อ (Username) และรหัสผ่าน (Password)  เมื่อเข้าใช้พื้นที่เซิร์ฟเวอร์ของโฮสต์นั้น ๆ

3. การอัพโหลดเว็บไซต์ขึ้นสู่เซิร์ฟเวอร์
1.   เปิดโปรแกรม  Dreamweaver (อาจใช้โปรแกรมสำหรับอัพโหลดโดยตรง  เช่น  CuteFTP, FTP   
      Voyager  ก็ได้)  และเรียกไฟล์  index.html  ขึ้นมา

 • คลิกที่คำสั่ง  Site >> Manage Sites  จะได้หน้าต่าง  Manages Sites
 • คลิกที่ชื่อไซต์ที่จะอัพโหลด 

4.   คลิกที่แท็บ Advanced  เลือก  Remote Info  แล้วเลือก  Access  เป็น  FTP  กำหนด  FTP host  เป็น

5.   ใส่ Login  และ Password  ตามที่เราได้ลงทะเบียนไว้แล้ว  คลิกปุ่ม Test  เพื่อทดสอบการต่อเชื่อมกับเซิร์ฟเวอร์

 • เสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK

 • ติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์แล้วคลิกที่    ปุ่มพาเนลไฟล์  จะได้ดังนี้

 • คลิกที่ปุ่ม  Put file   เพื่อเลือกไฟล์จาก  Local files  ไปไว้ที่  Remote Site
 • จะแสดงสถานะการอัพโหลดไฟล์

 • เมื่ออัพโหลดเสร็จแล้วไฟล์ทั้งหมดจะปรากฏที่หน้าต่าง  Remote Site  หรือบนเซิร์ฟเวอร์

 • ยกเลิกการเชื่อมต่อโดยคลิกที่ปุ่มตัดการเชื่อมต่อ    และสิ้นสุดการอัพโหลด

เมื่ออัพโหลดข้อมูลเสร็จแล้วก็สามารถเปิดใช้เว็บไซต์ได้เหมือ นเว็บไซต์อื่น ๆ  การปรับปรุงเว็บไซต์ครั้งต่อไป  ไม่จำเป็นต้องอัพโหลดทุกไฟล์  เลือกเฉพาะไฟล์ที่มีการปรับปรุงเท่านั้น

โฆษณา