สอบก่อนเรียน

ข้อสอบก่อนเรียนวิชาการเขียนเว็บไซต์  รหัสวิชา ง 30204

1. เวิลด์ ไวด์ เว็บ (word wide web) เรียกสั้นๆ ว่าอะไร
 ก. Home page
ข. Web
ค. Site
ง. Page 
6. ชื่อเว็บไซต์ของครูวรวรรณ  ตรงตามข้อใด
ก  http://school.obec.go.th
ข  http://www.suplopburi.net
ค  http://kriujoy2002.wikespaces.com
ง  http://vorravan.wordpress.com 
2. โปรแกรมข้อใดที่นิยมใช้สร้างเว็บไซต์ 
ก  Flash Get
ข  Microsoft Office Word 2003
ค  Adobe Photoshop CS
ง  Macromedia Dreamweaver 
7. โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) คือข้อใด 
ก  Google
ข  Sanook
ค  Internet Explorer
ง  Dreamweaver
3. นามสกุล Web Page  คือข้อใด 
ก .HBDL
ข .HTMG
ค .HTML
ง .THML  
8.  การติดตั้งโปรแกรมต้องใช้คำสั่งใด 
ก. Setup
ข. Remove
ค. Edit
ง. File
4. ไฟล์ที่ใช้เป็นหน้าโฮมเพจ (Home Page) ของแต่ละเว็บไซต์ที่ Server ทั่วไปรู้จักต้องตั้งชื่อว่าอะไร 
ก. Doc.
ข. Xls.
ค. Index.
ง. Word. 
9. ถ้าต้องการ preview ดูงานในอินเตอร์เน็ตต้องกดปุ่มฟังก์ชันใด 
ก. F12
ข. F11
ค. F10
ง. F9
5. หลักการออกแบบเว็บไซต์ที่ดี (Well – designed Web Site) 
ก  แสดงผลได้อย่างรวดเร็ว
ข  ช่วยให้ผู้ใช้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
ค  แสดงถึงความมุ่งหมายและหน้าที่ของเว็บ
    อย่างชัดเจน
ง   ถูกทุกข้อ 
10. การอัพโหลด (up load) หมายถึงข้อใด 
ก. การตั้งค่าต่างๆของเว็บไซต์
ข. การดาวน์โหลดข้อมูลมาเก็บไว้ที่เครื่อง
คอมพิวเตอร์เรา
ค. การส่งไฟล์จากเครื่องเราไปเก็บไว้ที่ Server
ง. การบันทึกงาน
โฆษณา