การวัดและประเมินผล

– การเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน    10 %

– การฝึกปฏิบัติรายคาบ    40%

– สอบปฏิบัติ   30 %

– ทฤษฎี    20%

โฆษณา